IL CAPO DEI CAPI (Anybody seen this?)

IL CAPO DEI CAPI

Anybody seen this? How does this compares with other series? examples?

Thanks!

Straniero